הסכם מתקעקע

1.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. המזמין מצהיר כי פנה למכון, מיוזמתו, על מנת לבחון את האפשרות לבצע שם את השירות.

3.המזמין מצהיר ומאשר כי קיבל לידיו את מלוא המידע הנדרש טרם שהחליט על קבלת השירות, כי התייעץ עם רופא המשפחה וכל גורם רפואי ו/או רלוונטי אחר והללו אישרו לו את ביצוע הטיפול ובכל מקרה הוא לוקח על עצמו את כל האחריות הנגזרת מכך.

4.המזמין מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מעל לגיל 16 וכי אם ואינו בגיל כאמור, אזי נדרשת הסכמה של מי מהוריו לצורך ביצוע השירות (חתימת ההורה על נספח "א" להסכם זה)

5.המזמין נותן בזאת את הסכמתו המפורשת כי כל עותק של מידע רלוונטי אחר אודותיו, לרבות אישורים ו/או טופס הסכמה לביצוע השירות, יישמר אצל המכון, לרבות ובמידת הצורך במסגרת מאגר מידע רשום, והוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ובכלל זאת טענות על פגיעה בפרטיות וכיוצ"ב.

6.המזמין מאשר בזאת כי כל המידע הרפואי שנדרש כדי לאפשר לו להחליט האם לבצע את השירות נמסר לו על ידי המכון, כמפורט וכפי שחתם על גבי טופס האישור הרפואי המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

7. עוד מאשר המזמין כי קיבל הסבר מלא ומדויק אודות השירות, לרבות הסיכויים והסיכונים הכרוכים בו וכי ניתנה לו האפשרות, טרם קבלת החלטה על ידו, לבדוק את המידע אשר נמסר לו על ידי המכון טרם קבלת החלטה סופית, כאמור והוא החליט לקבל את השירות במכון מרצונו החופשי בלבד.

8. המזמין מאשר ומסכים לכך שהשירות יינתן לו על ידי אלין סטודיו קעקועים והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לכך.

9. עוד מאשר המזמין כי ידוע לו שהמכון ייעשה כמיטב יכולתו על מנת להשיג את התוצאה הרצויה עבורו ואולם, הלקוח מודע לכך שמעצם טבעו וטיבו של השירות אשר תלוי בנתונים פיזיולוגיים ואחרים, לא ניתן להבטיח מראש תוצאה מסוימת באופן ודאי וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך כנגד המכון ו/או מי מטעמו.

10.הלקוח מאשר כי ידוע לו כי עלות הטיפול תיקבע רק לאחר בחירתו הסופית של הלקוח את סוג הקעקוע

מדיניות ביטול

11. ביטול הסכם זה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010, ובהתאם למדיניות המכון, כפי שתקבע מעת לעת

12.בלי לגרוע מן האמור לעיל, צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר (ואם הוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש, בתוך ארבעה חודשים ובלבד אם ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן) בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון 0548881534, בדוא"ל support@ellinedesign.com ובאמצעות האתר באמצעות הקישור : https://ellinedesign.com  . 

14.ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, יחזיר המכון לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, יבטל חיובו בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת הביטול. המכון יגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות.
למען הסר ספק יצוין כי בעת קביעת תור ללקוח המכון משריין מקום, איש מקצוע וחומרים לטיפול.

כלי נגישות
0
    0
    העגלה שלך
    העגלה שלך ריקה